Mökkitalkkari Järvinen

Kokemus tuo varmuutta

Kiitos kun tulit katsomaan palvelujamme

Mök­ki­talkkari Jär­vinen on perus­tettu tar­ve­läh­töi­sesti vuonna 2019. Toi­mimme Liek­sassa ja sen lähikunnissa.

Pal­ve­lui­himme kuuluu siivous, eri­kois­puh­dis­tukset, vahin­ko­päi­vystys, tuho­lais­tor­junta sekä mök­ki­talk­karin teh­tävät. Pal­ve­lui­tamme tar­joamme niin yksi­tyi­sille kuin yrityksillekin.

Palvelun lähtökohtana joustavuus, nopeus ja luotettavuus 

Olemme riit­tävän suuri yritys hoi­taak­semme vaa­ti­vatkin teh­tävät, mutta kui­tenkin sen verran pieni, että kyke­nemme jous­ta­vuuteen sekä nopeaan ja luo­tet­tavaan palveluun.

Parasta mai­nosta pal­ve­luil­lemme on hyvin suo­ri­tettu työ. Yri­tyksen perus­pe­ri­aat­teita on ollut aina ehdot­toman luo­tettava asia­kas­palvelu. Työ toi­mi­tetaan sovi­tussa aika­tau­lussa – kes­ki­näinen luot­ta­mushan on kaiken hedel­mäl­lisen yhteistyön avain.

Tutustu referensseihin

Siivous, vahinkopäivystys, tuholaistorjunta ja mökkitalkkaripalvelut hyvällä hinta-laatusuhteella 

Hin­noit­te­lumme poh­jautuu hyvään hinta-laa­tusuh­teeseen. Emme kil­paile hin­nalla, vaan valt­te­jamme ovat laatu ja hyvä asia­kas­palvelu. Olemme ylpeitä siitä, että voimme pal­vella asiak­kai­tamme tai­ta­vasti ja luotettavasti.

Olen vuosien var­rella tehneet niin isoja kuin pie­niäkin koh­teita, joten vankkaa koke­musta löytyy monen­tyyp­pi­sistä pro­jek­teista – var­malla osaa­mi­sella ja päte­vällä ammattitaidolla.

Tutustu palveluihimme

Siivouspalvelut ja erikoispuhdistukset

Perus­puh­dis­tukset ja erikoissiivous 

Ilkivalta ja vahinkopäivystys

Vahin­ko­päi­vystys vahingon sattuessa 

Tuholaistorjunta

Hää­dämme rotat, myyrät ja muut tuholaiset 

Mökkitalkkari-palvelut

Vapaa-ajan asun­tojen huolto ja kunnossapito 

Muut­taessani Lieksaan vuonna 2015 huo­mioin täältä puut­tuvan pal­ve­luita, joita tein itse aiemmin Uudenmaan alu­eella. Jos pal­velua täytyy tilata 100 km päästä katsoin, että olen juuri oikea mies oikealla paikalla.

Liity Sinäkin tyytyväiseksi asiakkaaksemme. 

Pal­ve­lu­ter­veisin,
MÖK­KI­TALKKARI JÄRVINEN

Soita 000 000 0000