Tuholaistorjunta ammattitaidolla Lieksassa ja lähikunnissa

Tehokas rottien hävitys ja torjunta

Rottien hävitys ja tor­junta kan­nattaa aloittaa heti ensi­ha­vain­nosta. Jos havaitset yhdenkin rotan, niin yleensä niitä on alu­eellasi jo 10–15 kap­pa­letta. Tehokas rottien tor­junta maksaa itsensä takaisin jo ensim­mäi­sellä kerralla.

Rotat lisään­tyvät nopeasti. Yksi ainoa naaras voi syn­nyttää jopa 100 rotan­poi­kasta yhdessä vuodessa.

Käy­tämme tällä het­kellä elävänä pyy­tävää rotta-ansaa. Käymme päi­vittäin tar­kis­ta­massa pyy­dyksen tai kohteen henkilö tar­kastaa ja ilmoittaa meille. Käymme hake­massa ja pois­tamme rotan.

Maamyyrien häätäminen tontilta

Myy­rä­on­gel­missa toi­mimme siten, että etsimme ensin myy­rä­käy­tävät. Tämän jälkeen lai­tamme käy­tävien ulos­tu­lo­päihin hajus­te­kar­ko­tinta ja pat­te­reilla toi­mivia ääni- ja täri­nä­pe­lot­teita. Tar­koi­tuksena on häätää myyrät ton­tilta.
Jos kyseinen toi­minta ei tuota tulosta, voimme ottaa käyttöön järeämmät torjuntakeinot.

Tar­kas­tus­käynnit hoi­damme samoin kuin rottaongelmissa.

Eroon sokeritoukista

Soke­ri­toukka on yksi taval­li­sim­mista sisä­ti­loissa esiin­ty­vistä hyön­tei­sistä. Ne ovat nopeita ja viih­tyvät hyvin läm­pi­missä ja kos­teissa pai­koissa. Soke­ri­toukka pitää hämä­rästä ja tulee esiin pii­lo­pai­kastaan vasta pimeän laskeuduttua.

Monet ajat­te­levat, että soke­ri­toukat tulevat vie­mä­ri­putkien vesien kautta, mutta se ei ole totta. Soke­ri­toukat tulevat koteihin yleensä kotiin tuo­tavien tuot­teiden mukana.

Soke­ri­toukkia näkee usein kyl­py­am­meiden ja lavu­aarien pois­toauk­kojen ympä­rillä sekä lat­tia­kai­vojen lähellä, ennen kaikkea taval­lisia soke­ri­toukkia, jotka käyt­tävät pois­toau­koissa olevia ker­ros­tumia ravin­tonaan. Paras eli­nym­pä­ristö soke­ri­tou­kalle on paikka, jossa ilman­kosteus on 70 % ja läm­pötila 27 astetta.

Soke­ri­toukat voivat olla osoitus kos­teus­vau­riosta, jos niitä esiintyy muualla kuin keit­tiössä ja kyl­py­huo­neessa. Mikäli taval­lisia soke­ri­toukkia näkee paljon keittiön tai kyl­py­huoneen ulko­puo­lella, sinun tulee tutkia, onko jossain kosteusvaurio.

Muurahainen sisätiloissa

Mau­riainen on yleisin sisä­ti­loissa tavattu muu­ra­hais­la­jimme. Se saattaa ilmestyä keit­tiöön sankoin joukoin keväällä ja kesällä.
Pesä on usein ulkona raken­nuksen kivi­ja­lassa tai nur­mi­kossa, mutta saattaa olla myös raken­nuk­sessa, jolloin niitä esiintyy sisällä talvisinkin.

Ampiaiset ja niiden pesät

Ampiaiset ovat aggres­sii­visia ainoastaan silloin, kun ne kokevat olonsa uha­tuiksi. Vali­tet­ta­vasti ne kui­tenkin ärsyyn­tyvät melko hel­posti.
Myy­tille maa-ampiaisten suu­rem­malle myr­kyl­li­syy­delle muihin ampiaisiin ver­rattuna ei ole tie­teel­listä perus­tetta. Ongelma on, että ne läh­tevät hyök­käykseen saman­ai­kai­sesti, kun niiden pesä tal­lotaan rikki, mikä monesti johtaa pis­toihin. Taval­liset ampiaiset rea­goivat samalla tavalla, jos niiden pesää vastaan hyökätään.

Mikäli mah­dol­lista, pyrimme pois­tamaan pesän sul­ke­malla suu­aukon ampiais­vaah­dolla ja siir­tämään pesän hai­tal­li­sesta pai­kasta toiseen paikkaan.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Soita 000 000 0000